TI 4 menu
Séria lekcií z nových technológií

TI4

Projekt priniesol rozpracovanie tém aktuálnych dostupných technológií I4, ktorých cieľom je posunúť znalosti teórie do praxe.
Výsledky projektu TI4 využívajú moderné IKT riešenia. Všetky vzdelávacie systémy sú realizované na špeciálnej multifunkčnej platforme Coursevo pre vzdelávanie a odbornú prípravu.
Projekt predstavil sériu lekcií z nových technológií, ktoré výrazne ovplyvňujú výrobu a poskytujú pohľad do súčasných a budúci globálnych trendov pokročilej výroby. Ďalším z výsledkov projektu je zlepšenie spolupráce v oblasti vzdelávania pre učiteľov stredných odborných škôl ale aj študentov a zamestnávateľov najmä v oblasti pripravenosti a nasadenia úspešných absolventov stredných odborných škôl a ich integrácia do pracovného procesu firiem.
Výsledky projektu TI4 sú postavené na synergickom efekte znalosti z praxe a vzdelávacích inštitúcii. Ciele projektu sú vysoko kvalitné, postavené na aktuálnych potrebách priemyslu a škôl pre cieľové skupiny.

Výstup O1- Príklady dobrej praxe

  • 1. Analyzovať a v projekte využiť najlepšie metódy vzdelávania pre Industry 4, smart výrobu
  • 2. Analyzovať a v projekte využiť najlepšie príklady prezentujúce riešenia z praxe

Vo výstupe O1 sú poznatky z najlepších príkladov zo vzdelávania pre „worker 4“ ale aj výber správnych metód a hodnotenia vzdelávania. Pričom poukazuje na prínos a efektivitu využívania nových postupov a spôsobu merania a využívania získaných poznatkov a zručnosti. Za dobré príklady sú považované tie, ktoré novými metódami dosiahnu naplnenie cieľov získania vedomosti a zručnosti na strane účastníka, spokojnosť lektora ale aj spokojnosť zamestnávateľa.
UP pg

Výstup O2 – Industry 4

Výstup Industry 4 poskytuje znalosti zo všeobecného vývoja k 4. priemyselnej revolúcii, vysvetľuje koncept a filozofiu I4, definuje kyberneticko-fyzické systémy, popisuje princípy smart výroby, hlavné znaky využívaných technológií a ich súvislosti. ďalej uvádza výhody a riziká novej výroby a požiadavky na nový obsah znalosti a zručnosti pre novú náplň práce.
UP pg

Výstup O3 – Technológie Industry 4

Intelektuálny výstup O3 tvorí najdôležitejší výstup projektu. Cieľom tohto výstupu bolo vypracovanie vzdelávacích materiálov a lekcii pre učiteľov odborného vzdelávania ako prvotného a rozhodujúceho článku pri profilovaní a získavaní zručnosti absolventov odborných škôl.
Zámerom a cieľom spracovania intelektuálneho výstupu O3 bolo predovšetkým zdokumentovať a potvrdiť opodstatnenosť cieľov projektu a stanoviť obsah a rozsah lekcií. Požiadavky na spracovanie lekcií taktiež vyplynuli najmä z diskusií s učiteľmi stredných škôl na viacerých akciách a z nárokov firiem.

UP pg

Výstup O4 – Metodológia IKT

Všetky vzdelávacie systémy sa realizujú na špeciálnej multifunkčnej platforme IKT pre vzdelávanie a odbornú prípravu COURSEVO. Úlohou bolo určiť spôsob naplňovania a používania vzdelávacieho systému e-learningovej platformy. Vypracovala sa metodika práce so zvoleným systémom , aby všetci partneri mohli s ním pracovať. Za tým účelom bolo školenie u zodpovedného partnera , na ktorom sa účastníci oboznámili a naučili pracovať so zvoleným systémom.
UP pg

Výstup O5 - Glosár

Náplňou výstupu O5 - Glosár sú pojmy a výrazy, ktoré sa v súvislosti s rozvojom priemyslu 4 a nových technológií začali používať. Ďalej sú vysvetlené aj výrazy a skratky všeobecne zaužívané v technickej terminológii vzťahované k výrobe. Ide o ich výklad s cieľom pochopenia ich významu.
Spracovanie výstupu O5 ukazuje na opodstatnenosť spracovania takejto technickej terminológie a aj samotní učitelia odborných predmetov by privítali, ak by sa spracovala samostatná verzia vo forme “výkladového slovníka” a rozšírená aj o súčasné skratky a označovania používané v oblasti automatizácie a jednotlivých technológií. Konzorcium chce vyjsť v ústrety tejto požiadavke a plánuje po skončení projektu spracovanie rozšírenej verzie glosáru.

UP pg

LETÁKY

TI4

ZÁMER PROJEKTU TI4 (PDF 595 kB)

VÝSTUPY PROJEKTU TI4 (PDF 875 kB)

NEWSLETTER

TI4

NEWSLETTER Č. 1 (PDF 740 kB)

NEWSLETTER Č. 2 (PDF 1114 kB)

BROŽÚRA

TI4

BROŽÚRA (PDF 1352 kB)