TI 4 menu
M1- PRVÝ PARTNERSKÝ MÍTING, KOŠICE, SLOVENSKO

TI4, október 2019

Prvé projektové stretnutie projektu TI4 sa uskutočnilo 24.10.-25.10.2019 v Košiciach, Slovensko.
Zúčastnilo sa ho celkovo 11 účastníkov a boli zastúpení všetci projektoví partneri. Na stretnutí boli prezentované základné informácie o projekte. Prezentácia sa dotýkala jednak základných informácií o programe Erasmus plus, krátke predstavenie partnerov, taktiež vo všeobecnosti bola predstavená časová os projektu, ciele a cieľové skupiny. Bol prezentovaný Gantov diagram, ktorý obsahuje všetky dôležité body a míľniky projektu, boli vysvetlené všetky intelektuálne výstupy. S ohľadom na to boli prezentované ciele, činnosti a očakávané výsledky projektu. Ďalej boli predstavené základné informácie ohľadom finančnej stránky projektu, oprávnené a neoprávnené náklady projektu, požiadavky a nevyhnutné dokumenty na administráciu projektu.

UP pg

M2 - DRUHÝ PARTNERSKÝ MÍTING, TUC GRÉCKO

TI4, jún 2021

Druhé stretnutie partnerstva bolo 03.06.2021- toto stretnutie sa organizovalo on-line, vzhľadom na situáciu COVID 19 - zúčastnili sa ho všetci partneri - celkový počet 11 účastníkov. Na tomto stretnutí sa v úvode prezentovali podmienky virtuálnych stretnutí, kontrolovalo sa plnenie akčného plánu a úloh z predchádzajúceho stretnutia. Ďalej sa prediskutovali výstupy a to analýza požiadaviek cieľových skupín ,súbor vzdelávacích materiálov pre odbornú prípravu stredoškolských učiteľov a vzdelávaco- tréningová IKT platforma- Coursevo. Rozdelili sa ďalšie úlohy medzi partnerov a dohodol sa termín ďalšieho stretnutia, ktoré bude na LUT v Poľsku.
UP pg

M3 - TRETÍ PARTNERSKÝ MÍTING, LUT, POĽSKO

TI4, október 2021

Tretie stretnutie partnerstva bolo realizované 07.10.-08.10.2021 v Lubline, Poľsko. Zúčastnili sa ho všetci partneri, celkovo 8 účastníkov. Na tomto stretnutí sa v úvode preberal stav doterajšieho riešenia projektu V ďalšej časti stretnutia sa diskutovalo najmä o projektovom výstupe č.3 - Súbor vzdelávacích materiálov- lekcií, výstup O4 - Metodológia IKT a výstup O5- Glosár. Kontrolovali sa diseminačné aktivity a rozdelili sa úlohy medzi partnerov pre ďalšie riešenie projektu. Záverom stretnutia sa dohodol termín posledného partnerského mítingu, ktorý bol stanovený na december 2021.
UP pg

M4 – ŠTVRTÝ PARTNERSKÝ MÍTING, KOŠICE, SLOVENSKO

TI4, december 2021

Štvrté, finálne stretnutie partnerstva bolo 17.12.2021- toto stretnutie sa organizovalo on-line, vzhľadom na situáciu COVID 19 - zúčastnili sa ho všetci partneri - celkový počet 8 účastníkov. Zhodnotili sme doterajší priebeh plnenia akčného plánu projektu. Ďalej sme sa venovali odbornej stránke projektu, najmä vo vzťahu ku nevyhnutným povinnostiam potrebným pre zdarné ukončeniu projektu tak v zmysle plnenia úloh ako aj vo vzťahu ku čiastkovým povinnostiam. Zároveň prebiehala spoločná diskusia medzi partnermi k uvedeným témam.
UP pg

E1 – NÁRODNÝ DISEMINAČNÝ WORKSHOP - SLOVENSKO

TI4, december 2021

Národný diseminačný workshop sa uskutočnil v Bardejove 10.12.2021. Workshopu sa zúčastnilo prezenčne spolu 15 účastníkov. Medzi účastníkmi boli zamestnanci a vedúci pracovníci jednotlivých firiem. Nakoľko všetci participujúci prejavili eminentný záujem o ponúkané informácie samotný priebeh bol bezproblémový. Niektorí zamestnanci sa ešte s technológiou AR/VR nestretli, mali teda možnosť aspoň takýmto spôsobom nahliadnuť na jej aplikáciu do vzdelávacieho procesu.
UP pg

E2 – NÁRODNÝ DISEMINAČNÝ WORKSHOP - GRÉCKO

TI4, október 2021

Národný diseminačný workshop v Grécku sa konal 14.10.2021 a organizovala ho Technická univerzita na Kréte, Grécko. Workshop sa z dôvodu bezpečnostných opatrení COVID-19 konal online vo virtuálnom priestore/učebni vytvorenej na školiacej platforme T14 (Coursevo) na tento účel. Na workshope sa zúčastnilo 24 ľudí: odborní učitelia/študenti, vysokoškolskí učitelia, zamestnanci priemyslu a školitelia/konzultanti.
UP pg

E3 – NÁRODNÝ DISEMINAČNÝ WORKSHOP - POĽSKO

TI4, december 2021

Dňa 15. decembra 2021 sa v Poľsku uskutočnil Národný diseminačný workshop, ktorý zorganizovala Technická univerzita v Lubline. Z dôvodu bezpečnostných opatrení v súvislosti s COVID-19 sa workshopy neorganizovali na škole, ale po konzultáciách s koordinátorkou projektu boli workshopy zorganizované pomocou e-learningovej platformy. Počas workshopu boli dodržané všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia platné v danom období. Celkovo sa workshopu zúčastnilo 27 účastníkov.
Medzi účastníkmi boli zamestnanci a manažéri jednotlivých firiem, výskumní pracovníci, učitelia stredných škôl a študenti.

UP pg

C1 – ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA - GRÉCKO

TI4, december 2021

Školiaci kurz C1 sa konal v dňoch 3.11.-5.11.2021 (3 dni) a organizovala ho Technická univerzita na Kréte (TUC), Chania, Grécko. Z dôvodu nepriaznivého vývoja COVID-19 workshop prebiehal virtuálne vo virtuálnom priestore/učebni vytvorenej na školiacej platforme T14 Coursevo (https://ti4.coursevo.com) za týmto účelom. Školenia sa zúčastnilo 10 ľudí, zástupcovia všetkých partnerských organizácií projektu. TUC, vývojár e-learningovej platformy TI4 Coursevo, predstavil systém a metodiku jeho využitia a tvorbu e-learningových kurzov T14. Súčasťou školenia bolo aj využitia rozšírenej a virtu8lnej reality v spojen9 e-learningov7m systémom. Každý zúčastnený partner mail možnosť naučiť sa pracovať s e-learningovou platformou Coursevo a rozvíjať vybrané moduly TI4 ako on-line kurzy.
UP pg

C2 – ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA - SLOVENSKO

TI4, november 2021

Tréningový kurz sa uskutočnil virtuálne 18.11.2021, 19.11.2021 a 22.11.2021 (3 pracovné dni) vzhľadom na nepriznivý vývoj Covid-19. Organizátorom bol partner SSJH Bardejov. Kurz bol zameraný na vybrané témy technológií vo výrobe a praxi.
Školenia sa zúčastnilo 9 osôb , zástupcov všetkých partnerských organizácii projektu.
Účastníci školenia mali možnosť podrobne sa zoznámiť s procesom tvorby vzdelávacieho procesu v odborných predmetoch. Počas školenia účastník využil virtuálnu nápovedu.

UP pg

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

TI4, december 2021

Záverečná virtuálna konferencia projektu TI 4 Technológie Industry 4 pre učiteľov a trénerov odborného vzdelávania sa konala 16.12.2021 (1 deň) a organizovala ju Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove, Slovensko. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj COVID-19 prebiehala konferencia virtuálne vo virtuálnom priestore/učebni vytvorenej na školiacej platforme TI4 Coursevo - https://ti4.coursevo.com.
Záverečnej konferencie sa zúčastnilo 40 ľudí , zástupcov všetkých partnerských organizácií projektu.

UP pg