TI 4 menu

M1

Prvé projektové stretnutie

Košice, Slovensko, október 2019

TI4, október 2019

Prvé projektové stretnutie projektu TI4 sa uskutočnilo 24.10.-25.10.2019 v Košiciach, Slovensko.
Zúčastnilo sa ho celkovo 11 účastníkov a boli zastúpení všetci projektoví partneri. Na stretnutí boli prezentované základné informácie o projekte. Prezentácia sa dotýkala jednak základných informácií o programe Erasmus plus, krátke predstavenie partnerov, taktiež vo všeobecnosti bola predstavená časová os projektu, ciele a cieľové skupiny. Bol prezentovaný Gantov diagram, ktorý obsahuje všetky dôležité body a míľniky projektu, boli vysvetlené všetky intelektuálne výstupy. S ohľadom na to boli prezentované ciele, činnosti a očakávané výsledky projektu. Ďalej boli predstavené základné informácie ohľadom finančnej stránky projektu, oprávnené a neoprávnené náklady projektu, požiadavky a nevyhnutné dokumenty na administráciu projektu.